Chi tiết về Tác giả

Duy Tùng, ThS. Đào

  • S. 3 (2016) - BÀI BÁO
    Phương pháp dạy học ngôn ngữ sử dụng tình huống (Bài Hiện tượng từ đồng âm Tiếng Việt)
    Tóm tắt  PDF
  • S. 6 (2017) - BÀI BÁO
    Biểu tượng ngôn từ nghệ thuật là từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người qua cứ liệu ca dao Nam bộ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423