Chi tiết về Tác giả

Công Trực, ThS. Hồ

  • S. 6 (2017) - BÀI BÁO
    Một phương pháp mới trích ly chất khô hòa tan từ lá sen hồng (Nelumbo Nukifera)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423