Chi tiết về Tác giả

Kim Thừa, ThS. Huỳnh

  • S. 5 (2017) - BÀI BÁO
    Tổ dịch vụ sản xuất nông nghiệp - Mô hình sản xuất mới của kinh tế hộ ở Vĩnh Long
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423