Chi tiết về Tác giả

Công Bằng, ThS. Trương

  • S. 4 (2016) - BÀI BÁO
    Quản lý dự án bằng phương pháp quản lý giá trị thu được EVM (earned value management)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423